Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
WWW.Mart-Projekt.PL

§ 1. Postanowienia ogólne
§ 2. Definicje
§ 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
§ 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
§ 5. Warunki zawierania umów sprzedaży
§ 6. Sposoby płatności
§ 7. Koszt, termin i sposoby dostawy
§ 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
§ 9. Gwarancja produktu
§ 10. Tryb postępowania reklamacyjnego
§ 11. Prawo odstąpienia od umowy
§ 12. Własność intelektualna
§ 13. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców (B2B)
§ 14. Dane osobowe
§ 15. Postanowienia końcowe

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep internetowy działający pod adresem www.MART-projekt.pl prowadzony jest przez Firmę „MART” Małgorzata Wiewiórowska adres miejsca wykonywania działalności: ul. Kameliowa 3B/2 81-591 Gdynia, adres do doręczeń: ul. Kameliowa 3B/2, 81-591 Gdynia, NIP: 5861608585, REGON: 222069882, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@MART-projekt.pl, tel. (+48) 785110462

1.2. Sklep www.MART-projekt.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

1.3. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.MART-projekt.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży,  a także tryb postępowania reklamacyjnego.

1,4. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu                    www.MART-projekt.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

1.5. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień           w czasie składania Zamówienia.

1.6. Sklep www.MART-projekt.pl prowadzi sprzedaż detaliczną produktów za pośrednictwem sieci  Internet na terenie Polski oraz       w innych krajach Unii Europejskiej.

1.7. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

1.8. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem www.MART-projekt.pl zamieszczone zostały w celach informacyjnych.

§ 2. DEFINICJE

2.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.MART-projekt.pl umożliwiający utworzenie Konta.

2.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.MART-projekt.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.

2.4. KLIENT – Usługobiorca, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

2.5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy,   w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

2.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu.

2.7. SKLEP – Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.MART-project.pl

2.8. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA – „MART” Małgorzata Wiewiórowska .- adres miejsca wykonywania działalności:                                ul. Kameliowa 3B/2, 81-591 Gdynia, adres do doręczeń: ul. Kameliowa 3B/2, 81-581 Gdynia, NIP: 5861608585, REGON: 222069882.

2.9. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem                      a Sprzedawcą.

2.10. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

2.11. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

2.12. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy                                 za pośrednictwem Sklepu.

2.13. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

2.14. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

§ 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
a) prowadzenie Konta w Sklepie,
b) korzystanie z Newslettera.

3.2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

4.1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w paragrafie 3 pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

4.2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta Klienta jak również Korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony

4.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca to posiadanie komputera z dostępem do internetu , poczty elektronicznej , oraz włączenie w przeglądarce internetowej Cookies              i Javascript.

4.4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

4.5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

4.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

5.1. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

5.2. W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na Zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

5.3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.

5.4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

5.5. Produkty w promocji (wyprzedaży) są w limitowanej liczbie sztuk i Zamówienia na nie będą realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

5.6. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.

5.7. Zamówienia można składać:
a) poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.Mart -projekt.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@MART-projekt.pl

5.8. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach tj. od 10:00-18:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 18:00 oraz w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

5.9. Zawarcie Umowy Sprzedaży.
a) Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
b) Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
-potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
-oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
-pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
-niniejszy Regulamin.
c) Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 9 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

5.10. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu faktura VAT, który będzie dołączany do przesyłki.

§ 6. SPOSÓB PŁATNOŚCI

6.1. Płatność zostaje dokonana przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

6.2. Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer:
BZ WBK 21 1090 1102 0000 0001 2335 2588 . W tytule przelewu należy wpisać „Zamówienie nr……..”

6.4. Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.

6.5. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

§ 7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

7.1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.

7.2. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

7.3. Dla Zamówienia o wartości co najmniej 1000 zł (po odliczeniu wszystkich rabatów), Sprzedawca zobowiązuję się pokryć koszt dostawy.

7.4. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
a) Czas kompletowania Produktu wynosi od 1 do 5 Dni Roboczych.
b) Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

§ 8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE
USŁUG ELEKTRONICZNYCH

8.1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej- Konto Klienta oraz korzystanie z Newslettera,
a) Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@MART-projekt.pl
b) Usługodawca może wypowiedzieć umowę gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści                      o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
d) Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

8.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 9. GWARANCJA PRODUKTU

9.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję producenta lub Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

9.2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi od 12 miesięcy i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

9.3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu: faktura VAT.

§ 10. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

10.1. Reklamacje z tytułu rękojmi:
a) Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny
b) Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@MART-project.pl lub pisemnie na adres: ”MART” Małgorzata Wiewiórowska ul. Kameliowa 3B/2 , 81-591 Gdynia
c) W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,  w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
d) Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres firmy : „MART” Małgorzata Wiewiórowska ul. Kameliowa 3B/2 . 81-591 Gdynia . Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
f) W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

10.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@MART-projekt.pl
b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji,  w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 11. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

11.1. Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

11.2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

11.3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter, cechy i funkcjonowanie.

11.4. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11.5. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

11.6. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.

11.7. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.

11.8. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

§ 12. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

12.1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.MART-project.pl, z wyłączeniem treści opisanych  w rozdziale I pkt. 8 Regulaminu, korzystają z ochrony prawno-autorskiej i są własnością Firmy „MART”, adres miejsca wykonywania działalności: ul. Kameliowa 3B/2, 81-591 Gdynia, adres do doręczeń: ul. Kameliowa 3B/2, 81-591 Gdynia, NIP: 5861608585, REGON: 222069882 Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.MART-projekt.pl, bez zgody Usługodawcy.

12.2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.MART-projekt.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

§ 13. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW (B2B)

13.1. W niniejszym rozdziale zawarto postanowienia dotyczące wyłącznie Klientów niebędących Konsumentami.

13.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny  i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego Konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

13.3. Sprzedawca ma prawo ograniczyć w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami udostępnione przez niego sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty części bądź całości ceny sprzedaży bez względu na wybrany przez Klienta sposób płatności oraz fakt zawarcia Umowy Sprzedaży.

13.4. Korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od momentu przyjęcia Produktu do przewozu  aż do wydania go Klientowi, jak również za opóźnienie w przewozie przesyłki.

13.5. W przypadku wysłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący Konsumentem jest zobowiązany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

13.6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy niebędącemu Konsumentem oświadczenia o wypowiedzeniu.

§ 14. DANE OSOBOWE

14.1. Dane osobowe przekazane przez usługobiorcę w związku z realizacją usług i złożeniem zamówienia przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji usługi lub zamówienia.

14.2 Administratorem danych osobowych jest Firma „MART” Małgorzata Wiewiórowska adres miejsca wykonywania działalności: ul. Kameliowa 3B/2 81-591 Gdynia, adres do doręczeń:  ul. Kameliowa 3B/2, 81-591 Gdynia, adres poczty elektronicznej (e-mail): kontakt@MART-projekt.pl, tel. (+48) 785110462.

14.2. Dane osobowe podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z, 2016 r poz. 922) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich brak może uniemożliwić prawidłową realizację zamówienia.

3. Każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm.), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 683), ustawy – Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 poz. 459) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.